ADATKEZELÉSI és COOKIE TÁJÉKOZTATÓ
ügyfeleknek és partnereknek

Preambulum

A Dr Balatonfüredi Ügyvédi Iroda az általa kezelt személyes adatok tekintetében biztosítani kívánja az adat kezelés jogszerűségét. Ennek érdekében tájékoztatja ügyfeleit és partnereit az általuk megadott személyes adatok kezelésének menetéről. E tájékoztató célja, hogy Önök a személyes adataik megadása előtt megfelelő információkat kaphassanak arról, hogy a Dr Balatonfüredi Ügyvédi Iroda milyen feltételek és garanciák mellett kezeli személyes adataikat, a személyes adatok védelme érdekében milyen és szervezési technikai intézkedéseket tett, továbbá tájékoztatja Önöket jogaik gyakorlásának módjáról éslehetőségeiről.

1. Adatkezelő megnevezése
A weboldal fenntartója és a személyes adatok kezelője azonos.
Név: Dr Balatonfüredi Ügyvédi Iroda
Székhely: 1133 Budapest, Kárpát utca 11. II/2.
Honlap: https://www.balatonfuredi.com
E-mail cím: jog@balatonfuredi.com
Telefonszám: +3618780450
Képviselő: Dr Balatonfüredi Sándor ügyvéd

2. Alkalmazandó jogszabályok
– az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete („GDPR”);
– a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”);
– 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról („Info tv.”)
– az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (Üttv.”);
– a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi LIII. törvény („Pmt.”).

Definíciók
-Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
– Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, bete- kintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
– Személyes adat: minden olyan információ, amely valamely azonosított vagy azonosítható természetes azonosít ható személlyel (érintett) kapcsolatos. Mindazon információk, amelyek összegyűjtése egy bizonyos személy azonosításához vezethet, ugyancsak személyes adatnak minősülnek. Személyes adatok különösen: név, lakcím, anyja neve, születési hely és idő, lakcím). Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai,szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

-Érintettek: Ügyfelek, az ügyvédi megbízás teljesítésével érintett személyek.

– Érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható; tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

4. Felelősségvállalás

Az Adatkezelő által fenntartott Honlaphoz és közösségi média oldalakhoz bárki személyes
adatai közlése, valamint kiléte felfedése nélkül hozzáférhet, szabadon és korlátozásmentesen
szerezhet információkat az azokon tárolt valamennyi tartalomból. A weboldalon szereplő
linkek egy része indokolt esetben más által üzemeltetett honlapokra vezethet, azok tartalmáért
a weboldal üzemeltetője felelősséget nem vállal és kizárja felelősségét bármely, ezen
információk használatából eredő kár bekövetkezése esetén. A weboldal üzemeltetője pontos
és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból eredő esetleges károkért
felelősséget nem vállal.

5. Adatvédelem
Jelen Adatvédelmi nyilatkozat (továbbiakban nyilatkozat) időbeli hatálya 2021. január 04.
napjától visszavonásig tart. A Dr. Balatonfüredi Ügyvédi Iroda (továbbiakban Iroda) az itt meghatározottak szerint kezeli az Ön által az Iroda előtt feltárt személyes adatokat. A nyilatkozat tárgyi hatálya kiterjed az Iroda minden szervezeti egységénél folytatott valamennyi olyan folyamatra, amely során GDPR 4. cikk 1. pontjában meghatározott személyes adat kezelése megvalósul.

6. Az adatkezelés szabályai
6.1. Személyes adat kezelésére csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében van lehetőség. Az Iroda személyes adatot csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel, a cél eléréséhez szükséges minimális mértékben és ideig. Azadatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie a célnak – és amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek. Az Iroda személyes adatot csak abban az esetben kezel, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.

Az Iroda az adat felvétele előtt közli az érintettel az adatkezelés célját és jogalapját. Az Iroda szervezeti egységeinél adatkezelést végző alkalmazottak és az Iroda megbízásából az adatkezelésben résztvevő, annak valamely műveletét végző szervezetek alkalmazottjai kötelesek a megismert személyes adatokat ügyvédi és üzleti titokként megőrizni. Ha a nyilatkozat hatálya alatt álló személy tudomást szerez arról, hogy az Iroda által kezelt személyes adat hibás, hiányos vagy időszerűtlen, köteles azt helyesbíteni vagy helyesbítését az adat rögzítéséért felelős munkatársnál kezdeményezni. Az Iroda munkatársai munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba, továbbá arról, hogy a személyes adat a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen védve legyen. Az érintett jogosult tájékoztatást kérni a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséről, valamint
kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az Iroda feltüntetett elérhetőségein. Az Iroda az érintett személyes adatának kezelésével összefüggő kérelmére tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá –az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.   Az Iroda a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást. Az Iroda kérelmet csak a GDPR 12. cikk (2) bekezdésében és az (5) bekezdés b) pontjában meghatározott okokból utasít el, erre csak indoklással, a GDPR 12. cikk (1) bekezdésében meghatározott tájékoztatással, írásban kerül sor. Az érintett jogosult kérni a rá vonatkozó adatok kezeléséneka mkorlátozását, törlését vagy zárolását az önkéntes adatkezelés vonatkozásában. A törlés kezdeményezése az Irodához benyújtott írásbeli kérelemmel lehetséges. A valóságnak nem megfelelő adatot – amennyiben a szükséges adatok és szükség esetén az azokat bizonyító közokiratok rendelkezésre állnak – az Iroda helyesbíti, a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében meghatározott okok fennállása esetén pedig intézkedik a kezelt személyes adat törlése iránt. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen (GDPR 21. cikk. A tiltakozás jogszerűsége esetén Iroda a személyes adatokat nem kezelheti tovább. A tiltakozás elutasítása esetén a tiltakozás előterjesztésével megegyező formában az adatkezelő köteles megindokolni döntését. Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.


Az érintett az Iroda adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a NAIH-hoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság: székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., honlap: www.naih.hu) fordulhat.

7. Az Iroda általi adatkezelések
7.1. Az adatkezelés helye: 1133 Budapest, Kárpát utca 11. II/2., 8000 Székesfehérvár, Budai út 49-51/C.
7.2. A honlap adatkezelése
Az Iroda saját honlapjához bárki kiléte felfedése és személyes adatai megadása nélkül hozzáférhet, a honlapon és az ahhoz kapcsolt oldalakon szabadon és korlátozás nélkül szerezhet információkat. Nem személyhez kötött információkat azonban korlátlanul és automatikusan gyűjt a weblap a látogatókról. Ezekből az adatokból személyes adat azonban nem nyerhető, így az Infotv. és a GDPR Rendelet hatálya alá tartozó adatkezelést nem valósít
meg. A honlapon a Google Analytics webanalitikai szolgáltatást használja. A Google a fenti információkat a honlap az Ön által történő használatának értékelésére, elemzésére, a weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló riportok összeállítására, valamint a honlapon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja.
7.3. Megbízással összefüggő adatkezelés
7.3.1. Az Iroda nyilvános elérhetőségein és a honlap „Kapcsolat” menüpontjának segítségével bárki felveheti a kapcsolatot az Irodával. A kapcsolatfelvétel során az érintett dönt az általa megadott személyes adatok kezeléséről. Az adatkezelés jogalapját az érintett biztosítja azzal, hogy az előzetes tájékoztatás alapján önként megadja az adatokat az Iroda számára a kapcsolatfelvétel céljából.
7.3.2. Az adatkezelés célja
Az ügyvédi megbízás teljesítéséhez elengedhetetlen, hogy az üggyel kapcsolatos valamennyi információt kezeljük, amibe beletartozik az is, hogy az Ügyfélre vonatkozó, valamint az ellenérdekű félre, tanúkra, az eljárások egyéb részvevőire vonatkozó, az ügy elintézéséhez szükséges személyes azonosító adatokat és más információkat is kezeljük.
7.5. A kezelt adatok köre:
– természetes személyazonosító adatok, – lakcím, – állampolgárság, hontalanság, menekült, bevándorolt, letelepedett, illetve EGT-állampolgár jogállás, – jogi személy esetében a kapcsolattartó személy neve, beosztása, telefonszáma, e-mail címe -; – az ügy ellátáshoz szükséges egyéb személyes adat; – Az ügy ellátáshoz szükséges egyéb személyes adat jogszabály alapján pl. – a felsorolás nem teljeskörű – :

 • Inytv. 32. § (1) bek. a) pontja alapján a természetes személy személyi azonosítója,
 • Ctv. 24. § (1) bek. h) pontja alapján a vezető tisztségviselő, képviseltre jogosult személy adóazonosítója,
 • Ctv. 24. § (1) bek. k) pontja alapján a kiskorú tag törvényes képviselőjének neve és lakóhelye
  – Cégeljárás során egyes cégiratokban (pl. Aláírás-minta) a cégjegyzék adattartalmát meghaladó személyes adat (pl. születési családi és utónév, születési hely, személyi igazolvány szám, lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma) kerül feltüntetésre.
  – Az ügyfél által az igényelt adatokon felül, önként megadott személyes adatok.
  – az azonosításhoz felhasznált azonosító okmány típusa és száma,
  – a jogügyleti biztonsági ellenőrzés során kapott válasz azonosítója,
  – azon ügyek ügyazonosítója, amelyekben a természetes személy azonosítása kötelező,
  – név, e-mail cím, telefonszám, elérhetőség, az ügy leírása.
  7.6. Az adatkezelés jogalapja:
  GDPR:
 • 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint a szerződés teljesítése, illetve a szerződés megkötése érdekében az érintett kérésére történő lépések
 • 6. cikk (1) bekezdés f) pont jogos érdek (az ügyvédekre vonatkozó etikai és felelősségi szabályok szerint)
 • 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az ügyvédekről szóló törvény szerinti jogi kötelezettség teljesítése.
 1. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett hozzájárulása.
  7.7. Az adattárolás határideje: a kapcsolatfelvételtől számított 8 év, kivéve ha valamely esetekben jogszabály ennél ennél hosszabb határidőt állapít meg..
  7.8. Az adattárolás módja: elektronikusan, jelszóval védett számítógépen.
  7.9. Adatfeldolgozás:
 2. A tárhely szolgáltató adatai:
  E-mail: support@dotroll.com
  Honlap: https://dotroll.com/
  Levelezési cím: Magyarország 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.
  Cégjegyzékszám: -01-09-882068
 3. Adatfeldolgozás
  Az Iroda a személyes adatok kezelése során harmadik fél előtt a személyes adatokat nem tárja fel, az Iroda nem vesz igénybe adatfeldolgozót és nem továbbítja az adatokat adattovábbítás során.
 4. Az adatkezelési tájékoztató nyilatkozat megváltoztatása
  Az Iroda fenntartja a jogot, hogy a nyilatkozatot módosítsa. Amennyiben a módosítás az Ön személyes adatainak felhasználását érinti, úgy a változtatásokról Önt e-maile-s tájékoztató levél formájában tájékoztatja. Amennyiben a nyilatkozat módosításából kifolyólag az adatkezelés részletei is megváltoznak, az Iroda megkéri Öntől az érintetti hozzájárulást.
 5. Cookie-k

A Iroda, illetve a megjelölt külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében az ügyfél számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküldegy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni az ügyfél aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció, tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan,hogy az ügyfél saját böngészőjében

– hogyan tudja letiltani a cookie-kat,

– hogyan fogadhat el új cookie-kat,

– hogyan adhat utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy

– hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

Amennyiben az ügyfél nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt.

 1. Jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdések
  A jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben a GDPR szabályai és az Iroda Adatvédelmi és jogi (adatbiztonsági) nyilatkozata az irányadó.
 2. január „….”
  dr Balatonfüredi Sándor ügyvéd
  Dr Balatonfüredi Ügyvédi Iroda
  Impresszum
  A Dr Balatonfüredi Ügyvédi Iroda székhelye Budapest XIII. kerületében található. Az ügyvédi iroda működésére az Üttv rendelkezései és a kamarai szabályzatok irányadók. A Magyar Ügyvédi Kamara (www.magyarugyvedikamara.hu) által elfogadott 6/2018. (III. 26.) számú, az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól szóló MÜK szabályzattal összhangban és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 4. §-ának
  megfelelően, az ügyvédi iroda az alábbi adatokat közli honlapján:

Az iroda neve: Dr Balatonfüredi Ügyvédi Iroda
Székhelye: 1133 Budapest, Kárpát utca 11. II/2.
Tel: +3618780450
E-mail: jog@balatonfuredi.com
Weboldal: www.balatonfuredi.com
Az ügyvédi iroda a Budapesti Ügyvédi Kamara (1055 Budapest, Szalay utca 7.) által vezetett
nyilvántartásban szerepel (ügyvédi kamarai nyilvántartási szám: 4561)
Adószám: -19037909-1-41

Bankszsz.: 10102244-54954000-01000002

Tárhelyszolgáltató: DotRoll Kft.

E-mail: support@dotroll.com
Honlap: https://dotroll.com/
Levelezési cím: Magyarország 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.
Cégjegyzékszám: -01-09-882068
Weboldal kezelője:
név: Dr Balatonfüredi Sándor
E-mail: balatonfuredi@gmail.com
Levelezési cím: 1133 Budapest, Kárpát utca 11. II/2.
Kamarai lajstromszám: 15046

hu_HUHungarian
Call Now Button